Regimul juridic al contraventiilor

MFP 3 per 2009 Acest articol a aparut in revista “Finante Publice si Contabilitate” din mai 2009.
 
Conform OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor constituie contraventie fapta savarşita cu vinovatie, stabilita şi sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
 Dispozitiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sanctioneaza contraventiile intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii, iar in cazul hotararilor consiliilor locale sau judetene, punerea in aplicare se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect, conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. In cazuri urgente se poate prevedea intrarea in vigoare intr-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile. Hotararile autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prin care se stabilesc şi se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunoştinta publica prin afişare sau prin orice alta forma de publicitate in conditiile Legii nr. 215/2001.

Referitor la intrarea in vigoare a celorlalte acte normative, care nu contin sanctiuni contraventionale, mentionam urmatoarele:
– Legea emisa de Parlament, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei şi intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei.
– Legile şi ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau la o data ulterioara prevazuta in textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, şi expira la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.

 

– Ordonantele de urgenta ale Guvernului intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sub conditia depunerii lor prealabile la Camera competenta sa fie sesizata, daca in cuprinsul lor nu este prevazuta o data ulterioara.
– Celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotararile şi ordonantele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale autoritatilor administrative autonome, precum şi ordinele, instructiunile şi alte acte normative emise de conducatorii organelor administratiei publice centrale de specialitate intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. Atunci cand nu se impune ca intrarea in vigoare sa se produca la data publicarii, in cuprinsul acestor acte normative trebuie sa se prevada ca ele intra in vigoare la o data ulterioara stabilita prin text.1.Tipuri de sanctiuni contraventionale
Sanctiunile contraventionale prevazute in legislatia din tara noastra pot fi principale şi complementare.
A. Sanctiunile contraventionale principale sunt:
– avertismentul;
– amenda contraventionala;
– prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
a. Avertismentul
Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarşite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.
Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa, dar se poate aplica şi in cazul in care actul normativ de stabilire şi sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.
b. Amenda contraventionala
Amenda contraventionala are caracter administrativ. Limita minima a amenzii contraventionale este de 25 lei, iar limita maxima nu poate depaşi:
– 100.000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin lege şi ordonanta;
– 50.000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale Guvernului;
– 5.000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
– 2.500 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale şi amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.
Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetele locale.
c. Prestarea unei activitati in folosul comunitatii
Prestarea unei activitati in folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege şi numai pe o durata ce nu poate depaşi 300 de ore şi se stabileşte alternativ cu amenda.
In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii şi nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarşit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.
Avertismentul şi amenda contraventionala se pot aplica atat contravenientului persoana fizica cat şi juridica, iar prestarea unei activitati in folosul comunitatii se poate aplica numai contravenientilor persoane fizice.
B. Sanctiunile contraventionale complementare sunt:
– confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
– suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;
– inchiderea unitatii;
– blocarea contului bancar;
– suspendarea activitatii agentului economic;
– retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;
– desfiintarea lucrarilor şi aducerea terenului in starea initiala.
Pentru una şi aceeaşi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala şi una sau mai multe sanctiuni complementare. Daca aceeaşi persoana a savarşit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.
Cand contraventiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depaşi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava sau, dupa caz, maximul general stabilit in prezenta ordonanta pentru prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarşirii faptei. In cazul contraventiilor continue termenul pentru aplicarea sanctiunii curge de la data constatarii faptei. Contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp. Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileşte şi sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori.
Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii şi subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei şi Internelor, special abilitati, persoanele imputernicite in acest scop de miniştri şi de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, preşedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevazute in legi speciale.2. Procesul-verbal de constatare a contraventiei
Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu:
– data şi locul unde este incheiat;
– numele, prenumele, calitatea şi institutia din care face parte agentul constatator;
– datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia şi locul de munca ale contravenientului;
– descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei şi locului in care a fost savarşita, precum şi aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
– indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sanctioneaza contraventia;
– indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;
– posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate;
– termenul de exercitare a caii de atac şi organul la care se depune plangerea.
In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezinta. In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunoştinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei savarşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata şi din oficiu. Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator şi de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnatura acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.3. Aplicarea sanctiunilor contraventionale
In cazul in care prin actul normativ de stabilire şi sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica şi sanctiunea. Persoana imputernicita sa aplice sanctiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii. In toate situatiile agentul constatator va descrie in procesul-verbal bunurile supuse confiscarii şi va lua in privinta lor masurile de conservare sau de valorificare prevazute de lege, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal. In cazul in care bunurile nu se gasesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor in lei.
Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului şi, daca este cazul, partii vatamate şi proprietarului bunurilor confiscate. Daca agentul constatator aplica şi sanctiunea, iar contravenientul este prezent la incheierea procesului – verbal, copia de pe acesta şi inştiintarea de plata se inmaneaza contravenientului, facandu-se mentiune in acest sens in procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a inştiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii. Comunicarea procesului-verbal şi a inştiintarii de plata de face prin poşta, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afişare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.
Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. In actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata in mod expres. Termenele statornicite pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare, iar termenul care se sfarşeşte intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se va prelungi pana la sfarşitul primei zile de lucru urmatoare.
Daca persoana imputernicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savarşita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent.4. Caile de atac
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca şi sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens.
Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarşita contraventia. Plangerea suspenda executarea.
Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depaşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plangerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati in procesul-verbal sau in plangere, precum şi a oricaror alte persoane in masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei. Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute şi oral in fata instantei. Recursul suspenda executarea hotararii. Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare şi sanctionare a contraventiei, recursul formulat impotriva hotararii judecatoreşti prin care s-a solutionat plangerea, precum şi orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

5. Executarea sanctiunilor contraventionale
Procesul-verbal neatacat in termenul legal, precum şi hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:
– de catre organul din care face parte agentul constatator, ori de cate ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege;
– de catre instanta judecatoreasca, in celelalte cazuri.
In vederea executarii amenzii, organele abilitate vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii, neatacat cu plangere in termenul legal, in termen de 30 de zile de la data expirarii acestui termen, ori, dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoreşti irevocabile prin care s-a solutionat plangerea, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea a devenit irevocabila, astfel:
– pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau, dupa caz, işi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica;
– pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in a caror raza teritoriala işi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica.
Executarea se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale. Impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, in conditiile legii.
Dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Cristian Marinescu

You May Also Like